Протокол WBBF Чемпионата мира среди любителей. Брусно, Словакия, 13.10.12.